vendredi 22 mars 2013

O Trybunale


Motywy działania

Nadużycia, znęcanie, handel ludźmi, torturowanie i mordowanie dzieci jest powszechne w kulturze europejskiej i nadal jest aktywnie praktykowane, akceptowane i ukrywane przez Kościół, państwa, organy sądownicze i policję na całym świecie.

Te same instytucje są w równej mierze odpowiedzialne za ludobójstwa rdzennych ludów, które znalazły sie w rękach europejskiego chrześcijaństwa: ogromna zbrodnia przeciw ludzkości, która nie ma końca i nadal sieje spustoszenie i zagładę Ziemi i niewinnych ludzi.

Ponieważ zbrodnie te mają podłoże w systemach prawnych stworzonych przez tak zwaną „zachodnią cywilizację” nigdy nie zostały osądzone ani nikt nie został pociągnięty za nie do odpowiedzialności.
Dwóch głównych sprawców tej rzezi niewinnych – Watykan i Korona Angielska – pozostaje wolnych od oskarżenia na mocy istniejących praw i zwyczajów. Zatem obowiązkiem wszystkich obywateli jest podjęcie działań na rzecz ochrony dzieci w obliczu milczenia sądów i rządów, i postawienia przed sądem tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu publicznemu i dobrobytowi społeczeństwa.

Opierając się na tej podstawie, nasz Trybunał został ustanowiony w celu egzekwowania Prawa Powszechnego i na próbie skazania instytucji i ich urzędników odpowiedzialnych za dawne i trwające nadal zbrodnie przeciw ludzkości. Z tego powodu jesteśmy pełnoprawnym Trybunałem (Sądem), powstałym na mocy Prawa Powszechnego z pełną mocą prawną do aresztowania, skazywania i wykonywania wyroków.

Wystosowaliśmy Publiczne Wezwanie do Josepha Ratzingera (znanego także jako “Papież Benedykt”) oraz sześciu starszych kardynałów w Kościele Rzymskokatolickim do stawienia się przed naszym pierwszym posiedzeniem dn. 12 września 2011 roku w Londynie. Podobne Wezwania będą dostarczone do innych kościołów i państw oraz urzędników państwowych w nadchodzących miesiącach.

Pokojowi Funkcjonariusze Prawa Powszechnego pracujący dla naszego Sądu i Trybunału zatrzymają i doprowadzą te osoby na proces, będą też egzekwować wyroki naszego Trybunału, jeśli regularni funkcjonariusze odmówią wykonania wyroku.

Nasz Trybunał i jego Funkcjonariusze będą przestrzegać zasad Prawa Powszechnego do rzetelnego procesu w czasie każdego posiedzenia i wszystkich decyzji, kierując się zasadami Prawa Naturalnego tj. równości, rozumu i sprawiedliwości, oraz postępować zgodnie z maksymą: Actus nemini facit injuriam: akt prawny nikomu nie szkodzi.

Ponadto, Trybunał będzie uznawał w toczonych postępowaniach jurysdykcję plemienną w kwestiach dotyczących Prawa Ziemskiego wszystkich narodów lub osób, które wniosą pozew przeciwko osobom wezwanym przez Trybunał.

W rozumieniu Trybunału, decyzje wydane na mocy Prawa Naturalnego lub Prawa Powszechnego, zastąpią i unieważnią wszystkie statuty i prawa ustawowe, które pozostaną w konflikcie z decyzją Trybunału, w szczególności jeśli te statuty będą podtrzymywać lub zatajać przestępstwa, oraz w przypadku gdy będą ochraniać winnych. Podobnie, Trybunał nie będzie uznawał jurysdykcji i uprawnień organów żadnego z rywalizujących systemów prawnych jak na przykład tak zwanego „prawa kanonicznego” czy innej formy immunitetu osobistego, dyplomatycznego lub prawnego dotyczącego osób lub instytucji w tym głów państw, kościołów i korporacji.

Jako Trybunał i sąd powszechny właściwy do rozpatrywania skarg i zażaleń, przestępstw i ich następstw stanowimy, co wynika definicji sądu powszechnego, Proces Publiczny, który może tylko wypełniać swoje zadanie przy szerokim udziale zwłaszcza ofiar kościoła i zbrodni dokonanych przez państwo.