mardi 12 mars 2013

Over het ITCCS


Achtergond en motivering

Het misbruik, de handel in, martelen en vermoorden van kinderen blijkt wijdverbreid in de Europese cultuur en wordt nog steeds actief uitgevoerd, toegestaan en beschermd door de Kerk, Staat, Rechterlijke macht en politie eenheden over de gehele wereld.

Dezelfde instituten zijn gelijkelijk evenzo verantwoordelijk voor de historische massamoord op inheemse bevolkingsgroepen door toedoen van het Europese Christendom: een enorme misdaad tegen de mensheid die nooit gestopt is en die nog steeds de onschuldigen van deze Aarde blijft teisteren en vernietigen.

Omdat deze misdaden voortkomen uit de harten en wetten van de zogenaamde westerse samenleving zijn ze nog altijd niet blootgesteld aan het Recht en verantwoordelijkheid. Wij denken dat het tijd is voor beide.

Twee van de belangrijkste uitvoerders van deze massamoord op de onschuldigen – het Vaticaan en de Britse Kroon – blijken effectief immuun voor rechtsvervolging door de bestaande wetten en gewoonten. Het is daarom de plicht van alle burgers om actie te ondernemen om hun kinderen te beschermen met het oog op de weigering van de rechtbanken en overheden om degenen die de openbare veiligheid en welzijn bedreigen voor het gerecht te brengen.

Op basis hiervan is ons Tribunaal opgericht om gewoonterecht te handhaven en de instellingen en hun ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor dergelijke historische en lopende misdaden tegen de menselijkheid voor het gerecht te brengen en te veroordelen. We vormen dus een de jure Hof krachtens het gewoonterecht, met arrestatiemogelijkheid, veroordeling en handhaving.

Wij hebben een openbare dagvaarding voor Joseph Ratzinger (ook bekend als "Paus Benedictus") en zes senior kardinalen van de Rooms-Katholieke kerk, inc. om te verschijnen voor onze openingszitting op 12 september 2011 in Londen. Een soortgelijke dagvaarding zal worden geleverd aan andere kerk- en staatsambtenaren in de komende maanden.

Gewoonterecht vredesofficials die voor ons de jure Hof en Tribunaal werken zullen deze personen aanhouden en voor het Hof brengen evenals het handhaven van de uitspraken van ons Hof als reguliere ambtenaren dit weigeren te doen.

Ons Hof en de officials volgen de normale gewoonterechtregels van een eerlijk proces in alle beraadslagingen en besluiten geleid door natuurlijke wetsbeginselen van billijkheid, redelijkheid en rechtvaardigheid, en de stelregel Actus nemini facit injuriam: Door handhaving van de wet niemand schade berokkenen.

Daarnaast zal ons Hof de grondrechten en landrechten erkennen van alle inheemse stammen, landen en personen die een rechtszaak beginnen tegen deze partijen.

Het is welteverstaan dat beslissingen – gebaseerd op gewoonterecht- door onze Rechtbank alle wetten die in conflict zijn met uitspraken van het Hof vervangen en ongeldig maken. Speciaal in die gevallen wanneer die wetten misdaden (en het verbergen hiervan) goedkeuren en de schuldigen beschermen. Evenzo erkent ons Hof de bevoegdheid en autoriteit niet van strijdige rechtsstelsels zoals het canoniek recht of enige vorm van persoonlijke, diplomatieke of wettelijke immuniteit verleent aan een persoon of instituut inclusief staatshoofden, kerken en bedrijven.

Als een de jure Hof en een populair forum om grieven, misdaden en de gevolgen aan te pakken, is ons Tribunaal per definitie een openbare uitvoering dat zijn mandaat kan alleen vervullen met brede participatie, in het bijzonder van overlevenden van kerk- en staatsmisdaden.

Dienovereenkomstig, in andere landen en gemeenschappen, zal het Tribunaal erop gericht zijn openbare bijeenkomsten te houden die samenvallen met zijn Londense sessies, en die zullen worden gekoppeld door gelijktijdige uitzending, zodat mensen hun beëdigde verklaringen en getuigenissen kunnen presenteren zodat deze deel zullen uitmaken van het officiële Hof transcript en Tribunaal verslag.

De laatste uitspraken en bevindingen van het Hof en Tribunaal zullen openbaar gemaakt worden in de vorm van een definitief openbaar verslag waarvan de beslissingen zullen worden gehandhaafd door de Gewoonterechts Vredesofficials en hun agenten, wanneer reguliere wetshandhavers weigeren dit te doen. Deze beslissingen kunnen en zullen leiden tot de aanhouding, veroordeling en gevangenzetting van de schuldigen, de uitvaardiging van opdrachten tot onteigening tegen de kerk, bedrijfs- en staatsinstellingen en hun eigendommen en bezittingen, opdracht tot herstel en vergoeding, en de teruggave van al het land, eigendom, onbetaalde belastingen, en de inkomsten verkregen door middel van dwangarbeid.

Ons Hof en rechtbank ontlenen hun uiteindelijke autoriteit aan de vanzelfsprekende Natuurwet, die gehuisvest is in de goede bedoelingen en het mededogen van iedere man en vrouw, en van het gewoonterecht van de geïnformeerde burgers om hun eigen rechtbanken vorm te geven – evenals opsporing - wanneer de reguliere instellingen nalaten of weigeren de vrijheid, rechten, de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap te handhaven.

Uitgevaardigd door het Juridisch Raadgevend Comité van het Internationaal Tribunaal betreffende Misdaden van Kerk en Staat (ITCCS)
03 januari 2011.